Oferta
RYCZAŁT
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest dla osób fizycznych, spółek osobowych (osób fizycznych), których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 150.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki (Limit dla ryczałtu w 2011 r. wynosi 591 975 zł) oraz pod warunkiem, że dany rodzaj działalności nie jest wyłączony z możliwości korzystania z tego rodzaju rozliczenia na mocy ustawy.

Zakres usług:
  • Prowadzenie Ewidencji Przychodów zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
  • Prowadzenie wykazu środków trwałych, ewidencji wyposażenia;
  • Obliczanie miesięcznych zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  • Prowadzenie niezbędnych ewidencji dla podatku VAT;
  • Sporządzanie i składanie deklaracji VAT;
  • Rozliczenia transakcji międzynarodowych (transakcje wewnątrzunijne, deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE);
  • Sporządzanie zeznań podatkowych za rok podatkowy;
  • Inne czynności niezbędne do prawidłowego wywiązania się podatnika z nałożonych na niego obowiązków ustawowych;


Dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem: • Przygotowanie informacji finansowych do banków lub innych instytucji • Sporządzanie sprawozdań statystycznych • Zaświadczenia z US o niezaleganiu w opłatach