Oferta
KSIĘGI HANDLOWE
Księgi handlowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, prowadzone są przez spółki kapitałowe oraz inne podmioty, w tym osoby fizyczne, których przychody w poprzednim roku podatkowym przekroczyły 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki (4 784 400 zł - tyle wynosi limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2011 roku. Kwotę tę wylicza się na podstawie średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na dzień 30 września 2010 r.)

Zakres usług:
 • Prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą;
 • Opracowanie zakładowego planu kont;
 • Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia;
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy;
 • Rozliczanie operacji bankowych;
 • Rozliczanie operacji kasowych;
 • Prowadzenie niezbędnych ewidencji dla podatku VAT;
 • Rozliczenia transakcji międzynarodowych (transakcje wewnątrzunijne, deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE);
 • Sporządzanie i składanie deklaracji VAT;
 • Sporządzanie zeznań podatkowych za rok podatkowy (w tym zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego);
 • Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księgi w tym dokonanie inwentaryzacji należności oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie;
 • Sporządzenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych;
 • Inne czynności niezbędne do prawidłowego wywiązania się podatnika z nałożonych na niego obowiązków ustawowych;

Dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem: • Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji • Sporządzanie sprawozdań statystycznych • Zaświadczenia z US o niezaleganiu w opłatach