Oferta
KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych (osób fizycznych), których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki. (4 784 400 zł - tyle wynosi limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2011 roku. Kwotę tę wylicza się na podstawie średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na dzień 30 września 2010 r.)

Zakres usług:
  • Prowadzenie Księgi przychodów i rozchodów zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia;
  • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
  • Prowadzenie niezbędnych ewidencji dla podatku VAT;
  • Sporządzanie i składanie deklaracji VAT;
  • Rozliczenia transakcji międzynarodowych (transakcje wewnątrzunijne, deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE);
  • Sporządzanie zeznań podatkowych za rok podatkowy (w tym zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego);
  • Inne czynności niezbędne do prawidłowego wywiązania się podatnika z nałożonych na niego obowiązków ustawowych;


Dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem: • Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji • Sporządzanie sprawozdań statystycznych • Zaświadczenia z US o niezaleganiu w opłatach